AutoAukce
Bezpečné on-line aukce nemovitostí

Aukční řád

I.
Základní ustanovení
Tento " Aukční řád " upravuje průběh elektronické aukce, kterou poskytuje společnost KEOM AUKCE s.r.o., se sídlem Na Pankráci 808/20, Praha 4, IČ: 07437994, účet  vedený u České spořitelny pod číslem 20001-5333628309/0800 (dále jen poskytovatel elektronické aukce). 
Místo konání elektronické aukce je na portálu www.okaukce.cz.
Vyhlašovatelem je osoba, která má zájem prodat/pronajmout svoji nemovitost v elektronické aukci za podmínek tohoto řádu a aukční vyhlášky.
Účastníkem je osoba, která po splnění podmínek stanovených tímto řádem a aukční vyhláškou byla zapsána do aukce a má právo činit příhozy v elektronické aukci.
Na elektronickou aukci se použijí ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Cílem aukce je výběr nejvýhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy, nebo jiné smlouvy, pro koupi předmětu elektronické aukce.
Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zákona číslo 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách, v platném znění.
 
II.
Předmět elektronické aukce
Předmět aukce je prode/pronájem nemovitých věcí, jejichž prodej/pronájem je realizován prostřednictvím elektronické aukce. Předmět elektronické aukce je přesně specifikován v aukční vyhlášce ke každé jednotlivé aukci.
Poskytovatel nabízí v elektronických aukcích předměty elektronické aukce ve vlastnictví třetích osob a zprostředkovává uzavírání  kupních smluv, nebo jiných smluv mezi vyhlašovatelem a účastníkem. 
III.
Aukční jistina a podmínky účasti v elektronické aukci
Aukční jistina
Poskytovatel je oprávněn po účastníkovi aukce žádat složení aukční jistiny. Účastník elektronické aukce je povinen složit poskytovateli tuto jistinu ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční vyhlášce. Lhůta pro složení aukční jistoty je vždy uvedena v aukční vyhlášce ke každé jednotlivé aukci. Aukční jistina je považována za složenou až jejím připsáním na účet poskytovatele aukce.
Každému účastníkovi, který v aukci nezvítězí, bude aukční jistina vrácena zpět na účet, ze kterého byla odeslána. Příkaz k vrácení aukční jistiny bude zadán do 48 hodin od ukončení aukce. Složení aukční jistoty v hotovosti není přípustné. Aukční jistina není úročena a je vratná ve stejné výši.
Vítězi aukce bude aukční jistina vrácena pouze v případě, že nedojde k realizaci prodeje z důvodů nikoliv na jeho straně. Aukční jistina bude vrácena zpět na účet, ze kterého byla odeslána.
Vítězi aukce, který poruší povinnosti elektronické aukce následujícím způsobem, že: 
 a) neuzavře Kupní smlouvu ve stanoveném termínu,
nebo
b) neuhradí kupní cenu, nebo ji neuhradí úplně či včas
nebo
c) bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými právy,
bude zrušeno jeho vítězství v elektronické aukci. Společně s tím bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši složené aukční jistiny. Výslovně souhlasí s tím, že jím složená aukční jistina bude použita na úhradu této smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to zejména doplacení rozdílu vzniklého mezi vítěznou nabídkou a nabídkou postoupenou na místo vítěze.  
Vítěz aukce je povinen uhradit náklady spojené s provedením elektronické aukce, a to ve výši složené aukční jistiny stanovené v aukční vyhlášce.
Aukční jistina se nezapočítává na úhradu kupní ceny.

IV
Podmínky účasti
Účastníky elektronické aukce mohou být fyzické i právnické osoby splňující podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu elektronické aukce. Zároveň musí splňovat podmínky, které stanoví poskytovatel ke každé jednotlivé aukci aukční vyhláškou, která je uveřejněna na stránkách www.okaukce.cz.
Právnické osoby musí být zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku, musí uhradit aukční jistinu a splnit veškeré podmínky stanovené poskytovatelem. 
Fyzické osoby musí mít způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, uhradit aukční jistinu a splnit veškeré podmínky dané poskytovatelem.
Je-li účastníkem aukce fyzická osoba, je povinna při registraci uvést správně a pravdivě požadované identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození. U právnické osoby je vyžadován název právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat a podepisovat za právnickou osobu a kontaktní údaje.
Účastník aukce souhlasí s tím,aby se poskytovatel aukce seznámil s osobními údaji účastníka aukce, a aby tyto údaje v nutném rozsahu poskytl vyhlašovateli.
Osoba, která má zájem účastnit se elektronické aukce, na jejímž základě má být vybrána vítězná nabídka, je povinna opatřit Souhlas s podmínkami registrace úředně ověřeným podpisem a zaslat jej poskytovateli elektronické aukce. Po složení aukční jistiny (výše, způsob a termín je uveden v aukční vyhlášce a na internetovém portálu) bude účastníkovi umožněn přístup k elektronické aukci dle pokynů na internetovém portálu. Účastníci elektronické aukce nesmí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoli způsobem negativně ovlivňovali volný a nerušený průběh elektronické aukce.

V.
Vyhlašovatel elektronické aukce
Vyhlašovatel je osoba zadávající provedení elektronické aukce prostřednictvím poskytovatele, oprávněná disponovat předmětem elektronické aukce, která jedná v úmyslu předmět elektronické aukce tímto způsobem zpeněžit.
Vyhlašovatel na základě uzavřené smlouvy s poskytovatelem pověřuje poskytovatele elektronické aukce k tomu, aby pro vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení vybraného předmětu formou elektronické aukce.
Vyhlašovatel si může v aukční vyhlášce vymínit právo neurčit žádného vítěze případně s vítězem elektronické aukce neuzavřít kupní smlouvu nebo výběrové řízení zrušit. A to i bez udání důvodu.  

VI.
Povinnosti poskytovatele elektronické aukce
Poskytovatel elektronické aukce je povinen dohlížet na průběh elektronické aukce tak, aby probíhala v souladu s tímto aukčním řádem. Poskytovatel se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení.
Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění elektronické aukce, a to v souladu se zadáním a podklady předanými vyhlašovatelem všem přihlášeným účastníkům. Poskytovatel elektronické aukce je oprávněn upustit od aukce nejpozději do jejího zahájení.

VII.
Průběh aukce
Aukce bude provedena on-line prostřednictvím portálu www.okaukce.cz. Ke každé jednotlivé aukci se vydává aukční vyhláška, která stanoví její zahájení, dobu trvání elektronické aukce a ukončení elektronické aukce. Pokud dojde k příhozu v posledních 2 minutách trvání aukce, doba do konce trvání aukce se automaticky prodlužuje a bude činit vždy 2 minuty od okamžiku učinění posledního příhozu.
Podání je nabídka účastníka elektronické aukce učiněná ve vymezeném čase pro elektronickou aukci. To znamená, že první nabídka bude podána minimálně ve výši nejnižšího podání, každá další nabídka převýší nabídku učiněnou jiným účastníkem, nejméně však o minimální příhoz, který je stanoven v aukční vyhlášce. Horní hranice příhozu není omezena. Příhoz může být učiněn pouze registrovaným a připuštěným uživatelem. Vítězem elektronické aukce je ten, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení elektronické aukce nejvyšší a dosáhla nejméně ceny předmětu aukce stanovené aukční vyhláškou. Učiněným podáním je účastník aukce vázán.
Elektronická aukce končí uplynutím doby, na kterou byla vyhlášena, kromě situace, kdy dojde k příhozu v posledních 2 minutách před ukončením aukce. 

VIII.
Postup po vítězství v aukci
Ukončením aukce a určení vítěze jsou bez další smluvní volnosti vymezeny podstatné náležitosti kupní smlouvy uzavírané mezi vítězem aukce a prodávajícím. Vítěz aukce je svým podáním vázán a vzniká mu povinnost uzavřít kupní smlouvu.  Opční lhůta 10 dnů počíná běžet následující den po ukončení aukce, během které má prodávající právo vyzvat vítěze aukce k uzavření kupní smlouvy a vítěz aukce je povinen kupní smlouvu s ním uzavřít. Po marném uplynutí této lhůty nemá vítěz aukce povinnost uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu. Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření kupní smlouvy. Lhůta pro úhradu kupní ceny je 20 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření kupní smlouvy. Opožděná platba či chybná platba má za následek to, že se na vítěze pohlíží, jako by nesplnil své závazky.
Cena, za kterou byla věc prodána v elektronické aukci, se považuje za cenu včetně DPH. Zda je cena včetně, nebo bez DPH, bude vždy uvedeno ve smlouvě o provedení elektronické aukce a v aukční vyhlášce ke konkrétní aukci.
Neuhradí-li vítěz aukce řádně celou cenu ve stanovené lhůtě, aukční jistina složená vítězem aukce, včetně jejího příslušenství, se stává smluvní pokutou, nevrací se účastníku aukce, a použije se zejména na náklady této zmařené aukce. Pokud vítěz nesplní svoji povinnost uhradit řádně a včas kupní cenu a současně povinnost uzavřít kupní smlouvu ve stanovené lhůtě, není prodávající vůči vítězi ničím nadále vázán a předmět aukce může být nabídnut ke koupi jinému zájemci.
Vítězi aukce vzniká právo i povinnost uzavřít s vyhlašovatelem kupní smlouvu, jejíž návrh obdrží od poskytovatele elektronické aukce. Kupní cena sjednaná v této smlouvě bude rovna výši vítězné nabídky učiněné účastníkem elektronické aukce.
Vyhlašovatel má povinnost a zavazuje se neuzavřít smlouvu vyplývající z vítězství v elektronické aukci, ve které se stal účastník vítězem, s jinou osobou než s vítězem, popřípadě s účastníkem druhým (či třetím) v pořadí, nastane-li situace, kdy vítěz poruší své povinnosti způsobem  v podmínkách aukce uvedeným.

IX.
Protokol o provedené aukci 
Po ukončení elektronické aukce poskytovatel aukce vyhotoví protokol o provedené elektronické aukci a v něm uvede zejména: datum, místo a čas konání elektronické aukce, označení předmětu aukce, označení bývalého vlastníka, nejnižší podání, označení poskytovatele aukce, vítěze aukce a cenu dosaženou v elektronické aukci. Tento protokol poskytovatel aukce podepíše.
                                                                         

X.                     
Potvrzení vydávaná poskytovatelem vítězi aukce
Poskytovatel vydá vítězi elektronické aukce věcí nemovitých potvrzení o vítězství v elektronické aukci, bez zbytečného odkladu po vyhotovení protokolu o provedené aukci. Písemné potvrzení obsahuje zejména: označení předmětu aukce, prodávajícího, poskytovatele elektronické aukce, vítěze aukce a výši ceny dosažené v aukci. 
 
XI.
Závěrečná ustanovení
Veškerá práva a povinnosti poskytovatele, vyhlašovatele, účastníků elektronické aukce, případně dalších osob, v tomto aukčním řádu pro elektronické aukce neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákony souvisejícími.

KEOM AUKCE s.r.o.
U Zvonařky 1413/13
Praha 2 120 00
IČ: 07437994
Administrativní dotazy
info@okaukce.cz
+420 774 355 066
Getrun s.r.o.